การวางแผนและควบคุมการผลิต

July 1, 2015

รับเชื่อมโลหะ รับตัดตามแบบ

ความสําคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิต

 

การวางแผนและควบคุมการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและให้เป็นที่พอใจแก่ความต้องการของลูกค้าความหมายของทรัพยากรในที่นี้รวมหมายถึงสิ่ง อํานวยความสะดวกในการผลิตเช้น เครื่องจักรและอุปกรณ์แรงงานและวัตถุดิบ

 

การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงงาน โดย ผ่านหน้าที่ของฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการพยากรณ์การวางแผน การ กําหนดงาน การวิเคราะห์การควบคุมสินค้าคงคลัง และการควบคุมการดําเนินงานการผลิต พื้นฐานและ เทคนิคของการควบคุมการผลิตเหล่านี้สามารถนําไปใช้งานด้านอื่นๆ ที่เป็นงานบริการได้อีกด้วย เช่น การ ควบคุมสินค้าคงคลังของห้างสรรพสินค้า และเทคนิคการพยากรณ์การขายที่ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่าง มากในการวางแผนการผลิตตามช่วงเวลาต่างๆ การคํานวณหาจํานวนเตียงของคนไข้ในโรงพยาบาลให้ เพียงพอต่อการขยายงาน

 

การวางแผนและควบคุมการผลิตต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การ

 

ก่อนที่จะลงมือทําการผลิตฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตจะต้องมีตารางการผลิตที่มีความ คล่องตัวในการทํางานสําหรับพนักงาน เพื่อให้มีเวลาพอที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องมีการสํารองสินค้าคงคลังสําหรับฝ่ายขายซึ่งตามธรรมชาติต้องการที่จะส่งของให้ลูกค้าได้มากที่สุดและพยายาม จะให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าน้อยที่สุด ซึ่งจะทําให้ฝ่ายขายต้องการให้มีของคงคลังไว้มากๆ แต่ทางฝ่ายการเงินก็ไม่ต้องการต้นทุนที่จมไปกับสิ่งอํานวยประโยชน์ในการผลิต และต้องการของคงคลัง น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตต้องพยายามหาความสมดุลในความต้องการของแต่ละฝ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของกันและกันภายในองค์การ

 

จากหน้าที่ในการจัดสมดุลความต้องการของฝ่ายต่างๆ ทําให้มีคําถามตามมาว่า กิจกรรมของฝ่าย วางแผนและควบคุมการผลิตควรจะขึ้นกับส่วนใดขององค์การจึงจะเหมาะสม ควรจะขึ้นอยู่กับผู้บริหาร โรงงาน ขึ้นอยู่กับฝ่ายผลิตขึ้นอยู่กับฝ่ายขายหรือขึ้นอยู่กับฝ่ายประสานงาน คําถามเหล่านี้อาจมีได้หลาย คําตอบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร แต่ด้วยความสําคัญของหน้าที่ในการวางแผนและ ควบคุมการผลิต บางครั้งบริษัทควรจะมีศูนย์กลางการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุล ของความต้องการที่ขัดแย้งกัน โดยหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบทางด้านการ พยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามฤดูกาล นอกจากนี้อาจต้องมีหน้าที่ใน การติดตามผลและควบคุมเกี่ยวกับการขาย การส่งของ และสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งหน้าที่ในการกําหนด ระดับของชั่วโมงการทํางานและระดับของชั่วโมงทํางานล่วงเวลาด้วย

สําหรับหน้าที่การกําหนดรายละเอียดตารางการทํางานในโรงงาน เพื่อให้รู้ว่าจะต้องทํางานอะไร เมื่อไร และต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมืออะไรบ้าง เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในสายการผลิตที่รับข้อมูลมาจากฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตอีกทีหนึ่ง

 

 

 

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด | โทร.0-2894-1750 (Auto)

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะทุกชนิด รับเหมาโครงสร้างอาคาร โรงงาน

รับเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล ประปาผิวดิน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ฟาร์ม สวนเกษตร บ้านพักอาศัย

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

Please reload

Featured Posts

อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม

August 19, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด

© 2003 Craft Skill Co.,Ltd. 

    All Rights Reserved. 

Office :-

76,78,80,82 Bangkhuntien Road,

Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok

10150 Thailand

Call

Tel: +66 2 894 1750 (Auto)

Fax: +66 2 894 1788

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด | 76,78,80,82 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย | Tel. 0-2894-1750 (Auto)

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมเหล็กโครงสร้าง เชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม , รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน  งานขุดถมดิน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายน้ำล้น รับเหมาเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล-ผิวดิน ฯลฯ